Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana

Programa electoral 2015

AIRE FRESC A L’AJUNTAMENT!!
A Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a partir de la realitat municipal de crisi econòmica de la nostra societat, ens comprometem a prioritzar les despeses públiques per resoldre els problemes socials. En benefici de la localitat, respectarem i mantindrem totes aquelles iniciatives municipals que funcionen, així com el bon fer del col·lectiu de treballadors municipals.
 
(1)Regeneració democràtica.-
Tindrem tolerància 0 amb la corrupció.
Incentivarem la participació veïnal amb mecanismes democràtics i de control de gestió municipal.
Farem fer una auditoria externa dels comptes municipals.
Crearem una bústia on els veïns puguin dipositar les seves queixes i suggeriments.
Crearem una pàgina web de lliure participació.
Farem els pressuposts municipals amb la participació directa de tots els veïns i veïnes.
Potenciarem les consultes populars creant estructures de participació
Tindrem polítiques clares de contractació de personal.
 
(2)Transparència municipal.-
Publicarem els sous, aportacions i dietes dels càrrecs municipals.
Tindrem una política informativa al servei del poble.
“Nosaltres”, la publicació municipal, ha estat sempre al servei del partit  de govern. Proposem la creació d’un consell de redacció independent amb representants de tots els partits i entitats, que vetlli per la transparència, la independència, la veracitat i el rigor de tota la informació municipal.
Negociarem acords amb “TV Penedès” perquè esdevingui la TV local.
Estudiarem la viabilitat  d’una emissora de radio municipal, un canal de youtube i la televisió amb streaming per la retransmissió dels plens municipals..
Ens comprometem a tenir reunions trimestrals amb les entitats i els  representants dels diferents nuclis de població que composen el municipi.
 
(3)Promoció econòmica i foment del treball.-
Treballarem per facilitar l’accés  al món laboral dels col·lectius afectats per la crisi econòmica i amb més dificultats d’incorporació al mercat de treball aprofitant tots els recursos tecnològics.
Fomentarem la contractació local dels aturats del municipi,  mitjançant acords amb les empreses, incentius i tots els mitjans a l’abast .
Protegirem els llocs de treball existents.
Fomentarem les alternatives industrials d’alt valor afegit.
Crearem plans d’ocupació juvenil i per aturats/des de llarga durada.
Promocionarem el treball cooperatiu.
Cercarem incentius per les pràctiques de treball juvenil.
.
(4)Serveis socials i voluntariat.-
Estudiarem un pla d’ajuda per  aquelles famílies que pateixen  pobresa energètica.
Elaborarem l’anàlisi i difusió de la discriminació salarial segons el gènere.
Potenciarem la mediació i el suport psicològic.
Promocionarem i difondrem els drets socials amb incidència especial a les persones maltractades.
Potenciarem el pla d’ajuda al material escolar (llibres, colònies, ordinadors....), en funció de la renda i el compromís familiar.
Dinamitzarem les associacions i entitats socials: banc del temps, banc d’aliments, club de feina,....
Ajudarem a les empreses restauradores i als comerciants a no malbaratar els aliments sobrants.
Impulsarem la formació de voluntaris/àries
Crearem la figura del defensor dels ciutadans.
 
(5)Gestió administrativa.-
Publicarem i difondrem, d’una manera entenedora, els comptes municipals.
Impulsarem la gestió electrònica, aprofitant les tecnologies actuals per fer les gestions administratives.
Farem un inventari municipal de bens.
Si cal redistribuirem els serveis municipals per tal d’optimitzar els espais.
Exercirem la sobirania fiscal des de el primer dia. Gestionant els nostres impostos i taxes mitjançant la Hisenda catalana.
Crearem un servei integral d’atenció ciutadana.
Crearem la finestreta única per totes les gestions administratives.
 
(6)Obres públiques, paisatge i patrimoni.-
Estudi del patrimoni municipal i la seva rendibilitat amb atenció especial al castell de Penyafort.
Rendibilitzarem els edificis municipals establint -si cal- convenis amb entitats públiques o empreses privades.
Protegirem i recuperarem els camins amb atenció preferent a les carrerades.
Estudiarem totes les mesures pertinents per a la preservació i millora del paisatge urbà.
Elaborarem un nou pla de senyalització municipal.
Dignificarem l’església i el barri de Santa Margarida (Seg. X) i elaborarem un estudi per a la seva restauració i reutilització de l’espai.
Dignificarem i enllumenarem els entorns del camp de futbol de la Ràpita.
 
(7)Sanitat.-
Farem un control sanitari del mercat exigint als paradistes les mateixes mesures sanitàries que als comerços.
Potenciarem l'educació en alimentació sana.
Impartirem programes específics de salut, prevenció de les drogodependències i l’educació sexual.
Negociarem l’ampliació horària de l’atenció sanitària.
 
(8)Joventut.-
Impulsarem el Consell Local de la Joventut com interlocutor directe amb la gent jove. 
 
(9)Comerç i Mercat.-
Gestionarem l’Ordenança de venda ambulant.
Racionalitzarem el mercat incentivant venda de proximitat, especialment els productes conreats o elaborats al Penedès, i els productes ecològics.
Potenciarem la interrelació del mercat i la localitat per tal de crear dinàmiques comercials comuns.
Exigirem el compliment de les mesures sanitàries  i de l’etiquetatge segons la normativa vigent.
Regularitzarem l’ús de bosses de plàstic segons la nova normativa europea.
 
(10)                   Transit.-
Racionalitzarem les direccions de circulació, prèvia consulta als veïns.
Potenciarem l’ús dels aparcaments municipals especialment les nits per tal d’evitar –en la mesura del possible- el transit nocturn.
Baixarem els impostos als vehicles elèctrics i els històrics.
Estudiarem la implantació d’un punt de recàrrega elèctrica per vehicles.
 
(11)Transport públic.
Estudi per a la creació d’un servei municipal de transport que interrelacioni les diferents entitats de població que composen el municipi, coordinat amb el transport comarcal existent i amb el servei ferroviari.
Impulsarem el transport de passatgers fins a l’hospital comarcal i l’estació de Vilafranca, i els complexos aquàtics de l’Arboç i de Vilafranca.
Elaborarem un Pla de mobilitat sostenible.
Impulsarem la creació d’un carril de vianants i bicicleta entre els Monjos i Vilafranca.
Estudiarem la viabilitat del transport escolar pels alumnes de l’Institut.
Condicionarem el solar de Cal Barreres com a pàrquing municipal de l’estació.
 
(12)                   Noves tecnologies.
Adaptarem l’administració municipal a les noves tecnologies.
Donarem accés lliure a Wifi per tots els locals d’entitats , com a primer pas per a la creació d’àrees de Wifi municipals.
 
(13)Associacionisme.-
Potenciarem interrelacions entre les diferents entitats i associacions del municipi.
Crearem un local d’entitats amb els serveis que aquestes necessiten (secretaria conjunta, mobiliari, magatzem, comunicacions, etc,....)
Incentivarem l’agermanament amb d’altres pobles i viles d’arreu d’Europa.
 
(14)Subvencions.-
Revisarem la política de subvencions municipals assignades a empreses i entitats, amb la finalitat d’augmentar-ne  l’equitat i l’eficàcia.
 
(15)Cultura.-
Prioritzarem la recuperació de la història i la identitat del municipi.
Impulsarem el respecte pel patrimoni municipal.
Promocionarem el civisme.
Potenciarem l’arxiu històric-fotogràfic.
 
(16)Medi ambient i escombraries.-
Farem una nova distribució dels contenidors d’escombraries, adaptats a les necessitats poblacionals.
Potenciarem mesures informatives per la selecció de la brossa. Treballarem per l’estratègia residu 0.
Crearem el Pla de Qualitat Ambiental, amb incidència al control de so, i  olors i qualitat de l’aire.
Impulsarem la regeneració del riu Foix i l’aprofitament de la seva llera.
Estudiarem la utilització d’energies alternatives en els centres públics mitjançant els residus llenyosos (sarments, restes de poda..) o industrials.
Elaborarem un estudi per a l’estalvi i eficiència energètica als edificis municipals i promocionarem l’estalvi, mitjançant incentius econòmics, als habitatges particulars.
 
(17)Esport.-
Arranjarem i modernitzarem el Gimnàs municipal.
Actualitzarem, potenciarem i racionalitzarem l’ús del camp de futbol de la Ràpita i la resta d’instal·lacions esportives del municipi.
Dinamitzarem el Consell Municipal de l’Esport.
Millorarem les instal·lacions esportives actuals i oferirem les pistes dels col·legis públics per descongestionar la situació dels clubs i les entitats.
 
(18)Seguretat.-
Pla de formació continuada de la policia.
Impulsarem mesures per l’apropament de la policia a la població.
Optimitzarem els recursos policials i de vigilància en zones de risc com els aparcaments o l’estació de tren.
Elaborarem un estudi dels plans d’emergència municipal per els casos d’accidents.
Reforçarem la presència femenina al cos de la policia municipal.
 
(19)Gent gran.-
Donarem suport a les activitats dels centres de Gent Gran del municipi
Promourem l’assistència a domicili.
Estudiarem la construcció d’una residència pública per a la gent gran.
Prioritzarem el seguiment social de les persones grans amb risc de maltractament.
 
(20)Nous catalans.-
Impulsarem els plans d’acollida i l’aula de integració.
D’acord amb les entitats especialitzades, potenciarem les parelles lingüístiques.
 
(21)Ensenyament.-
Impulsarem totes aquelles mesures tendents a minimitzar el fracàs escolar activant el reforç educatiu.
Incentivarem l’excel·lència recuperant els premis als millors estudiants del municipi.
Potenciarem els casals d’estiu i les escoles d’adults.
Adequarem els cursos de formació ocupacional a la demanda real, creant programes adequats al comerç, la industria i l’agricultura del municipi.
Gestionarem ajuts per a les llars d’infants.
Crearem la figura de l’assessor lingüístic al servei de les persones, les entitats, els comerços i les empreses del municipi.
Dinamitzarem el Moviment Infantil (Esplai)
 
(22)Turisme.-
Potenciarem, divulgarem, i senyalitzarem el patrimoni local amb incidència amb la xarxa de camins, creant itineraris eno-turístics, cicló-turístics, patrimonials (romànic), paisatgístics o naturals (rius i parc natural) o històrics com les restes de la darrera guerra civil (trinxeres de Bell-estar, refugis, taller i camp d’aviació, presó ), etc.
Adequarem un espai per l’aparcament de caravanes i autocaravanes.
Fomentarem el cooperativisme artesà i alimentari.
 
(23)Agricultura.-
Impulsarem les cooperatives agrícoles o associacions de productors autòctons.
Regularitzarem l’ús dels horts urbans.
Complirem la legalitat vigent establint les franges de protecció forestal contra incendis.