Salvem el Foix

ERC de SMiMonjos davant els problemes de pudors, insectes i contaminació del Foix, deguts en gran mesura a la depuradora d’aigües residuals de 13 municipis que hi ha al costat dels  Monjos, i a la falta d’actuació  de l’Ajuntament, ha impulsat la campanya Salvem el Foix.
El passat Ple del 24 d'abril es va presentar la següent moció que també és presentarà a tots els ajuntaments de la Conca del Foix :

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PEL CONTROL I MILLORA DE LES AIGÜES DE LA CONCA DEL RIU FOIX.
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
·        Atès que el riu Foix és la principal conca fluvial de l’Alt Penedès.
·        Que el seu pas afecta i condiciona la qualitat de les aigües de la comarca.
·        Atès que la principal aportació aqüífera de la conca del Foix, i durant molts mesos l’única que rep el riu entre Santa Margarida i els Monjos i el Pantà del Foix a Castellet i la Gornal, és la que prové del seu afluent, la riera de Llitrà.
·        Atès que a la riera de Llitrà és on van a parar les aigües residuals de la depuradora de Vilafranca del Penedès, on aboquen les aigües fecals i pluvials de 13 municipis.
·        Atès que l’estudi que fa anualment la Diputació de Barcelona defineix el riu Foix com “una conca amb una qualitat ecològica majoritàriament baixa”.
·        Ateses les anàlisis realitzades pel Departament d’Ecologia de La universitat de Barcelona (Carimed) determina que les aigües del riu Foix porten una elevada quantitat de contaminants.
·        Atesos els resultats de les “Anàlisi de la viabilitat i proposta d’indicadors fitobentónics de la qualitat de l’aigua per als cursos fluvials de Catalunya” realitzat per l’Agencia Catalana de l’Aigua.
·        Atès que al Foix s’incorporen moltes més sals, nitrits, nitrats i fosfats dels que els organismes aquàtics poden suportar.
·        Atès els freqüents episodis de males olors i contaminacions que pateixen les poblacions de la ribera del riu.
·        Atès que la conca del Foix, pateix una pressió demogràfica, industrial i agrícola molt important que fa del Foix un dels rius més contaminats de Catalunya.
·        Atès que  al llarg del seu recorregut pràcticament s’ha perdut el bosc de ribera que ajudava a controlar les crescudes estacionals i la depuració natural de l’aigua.
·        Atesa la contaminació que conseqüentment pateix la capa freàtica.
·        Atesos els diferents articles apareguts als mitjans de comunicació comarcals o  nacionals amb titulars com “El Foix continua sent un dels rius més contaminats”.
·        Atès que si no es millora la qualitat de l’aigua de la depuradora i no es controlen els abocaments a la riera de Llitrà, és impossible que millori la qualitat de les aigües del riu Foix especialment en el seu recorregut entre Santa Margarida i els Monjos i el pantà de Castellet i la Gornal.
·        Atès que el Pantà del Foix a Castellet i la Gornal recull i emmagatzema tota l’aigua contaminada i que aquesta greu situació mediambiental provoca una afectació important en la diversitat ecològica de la zona i el seu desenvolupament turístic.
·        Atesa l’alarma social creada per tot l’abans esmentat.
·        Atesa la necessària implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE), recollides en el document “Actuacions i tasques a realitzar i desenvolupar per a la futura implementació de la Directiva  Marc de l’Aigua” de l’Agència Catalana de l’Aigua”.
·        Atès que segons els tècnics cal canviar el model de depuració d’aigües residuals per tal de garantir el cabal ecològic del riu Foix, tendint a la descentralització de la depuració d’aigües residuals, centralitzada actualment a l’EDAR de Vilafranca.
 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS
Que recollint tot l'exposat anteriorment, i d’acord a l’article 106 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya proposa a la resta de forces polítiques que composen el Ple de l’Ajuntament de                                                       sotmeti a debat i votació els següents acords:
1.     ERC proposa que es realitzin les gestions oportunes davant els organismes competents, especialment l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Mancomunitat Penedès-Garraf, perquè es realitzi una millora de la depuració d’aigües residuals al llarg de tota la conca del Foix, habilitant mes depuradores distribuïdes per les poblacions de la conca, i la reobertura de les existents actualment aturades.
2.     Proposar que, la Mancomunitat Penedès-Garraf, elabori un Pla Estratègic de l’Aigua a les dues comarques, que defineixi les diferents actuacions a realitzar en aquest àmbit als diferents municipis, mitjançant la creació d’una taula de treball mancomunada amb la participació dels ’ajuntaments, tècnics i assessors, i les entitats ambientalistes.
3.     Demanar que el Pla Estrategic calendaritzi la nova construcció de depuradores o l’obertura de les depuradores existents que actualment no realitzen la seva funció, prioritzant els criteris de depuració biològics o si fos necessari amb criteris convencionals.
4.     Proposar la recuperació del bosc de ribera per tal de controlar les crescudes estacionals del riu i la millora de la depuració natural.
5.     Demanar que s’iniciïn els tràmits corresponents per l’estudi de la regeneració mediambiental del Pantà de Foix.
6.     Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Mancomunitat Penedès-Garraf i a totes les entitats i institucions de la Vegueria del Penedès vinculades amb el medi ambient i la millora ecològica del territori.